Integritetspolicy

Jag följer GDPR för att du ska känna dig trygg i att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Läs mer om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida. 

 

 

Förklaring av begrepp:

PersonuppgiftsansvarigPersonuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. (3 § personuppgiftslagen)

Personuppgift = All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Mina klienters integritets- och dataskydd är mycket viktigt för mig och jag har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Den information som du tillhandahåller mig kommer därför att behandlas och skyddas i enighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Du kan alltid kontakta mig angående frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till mig på nadine@balancedliving.today

 

Som standard godkänner du denna integritetspolicy i samband med att du kontaktar mig via e-post eller telefon. Kontakta mig för att återkalla ditt samtycke.

 

1. Typ av information som samlas in

Jag samlar in information från dig när du kontaktar Balanced Living with Nadine via antingen telefon eller e-post. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din bostadsadress.

 

Om du fyller i en hälsoenkät med frågor om din hälsa och livsstil kommer även den information att sparas. Vidare sparas den information du lämnar i samband med konsultation.

 

2. Användning av information

Den information jag samlar in från dig kan användas för att:

  • Kontakta dig via e-post, telefon eller vanlig post
  • Fakturera dig för de tjänster du köper av Balanced Living with Nadine
  • Ha bakgrundsinformation om din hälsa och livsstil för att därigenom ge dig mer personlig och individanpassad konsultation

 

3. Insamling av information

Den information jag samlar in är den information du frivilligt tillhandahåller.

 

4. Rättslig grund

  • På grund av rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen används och sparas ditt namn och dina kontaktuppgifter
  • När du beställer en hårmineralanalys eller köper någon annan tjänst av oss ingår du ett avtal med Balanced Living with Nadine och ger ditt samtycke till att dina personuppgifter samlas in och sparas

 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

 

5. Lagring av informationen

Din e-postadress sparas i vårt e-postprogram.

Dina personuppgifter (namn och kontaktuppgifter) sparas i ett kundregister som finns sparat på en extern hårddisk. Dessutom används dessa uppgifter vid fakturering av de tjänster du köper av mig och finns därför sparade i bokföringen i pärmar. En backup av kundregistret och bokföringen finns sparat på ett externt lagringsminne som förvaras oåtkomligt för tredje part.

Uppgifter om din hälsa och livsstil finns, tillsammans med journalanteckningar sparade i en pärm. Dessa dokument innehåller inga uppgifter som möjliggör för tredje att identifiera dig.

Alla dessa uppgifter förvaras otillgängliga för tredje part.

Ett år efter din senaste kundkontakt med Balanced Living with Nadine raderas och förverkas alla uppgifter om din hälsa och livsstil samt journalanteckningar, även ett eventuellt analyssvar från en hårmineralanalys raderas. Ditt namn och dina kontaktuppgifter måste sparas i sju år enligt bokföringslagen.

 

6. Delning av personuppgifter

Balanced Living with Nadine säljer, handlar eller på annat sätt överför, inte dina personuppgifter till tredje part. Undantaget är bokföringskonsult som eventuellt kan komma att anlitas och som i sådant fall får tillgång till de personuppgifter som använts i samband med fakturering. När en bokföringskonsult anlitas upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal som syftar till att garantera att dina uppgifter behandlas konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att en skyldighet att göra så enligt lag. Ett exempel på det är vid en eventuell revision av Dataskyddsinspektionen.

Information som du lämnar om din hälsa och livsstil lämnas inte ut till tredje part.

 

7. Överföring av personuppgifter till ett land utanför EU

Balanced Living with Nadine överför aldrig dina personuppgifter till ett land utanför EU.

 

8. Personuppgiftsincident

Om personuppgifter skulle förloras eller om tredje part skulle få tillgång till dessa kommer incidenten att anmälas till Dataskyddsinspektionen inom 72 timmar.

 

9. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Nadine Huchthausen på Balanced Living with Nadine.

 

10. Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter Balanced Living with Nadine har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta personuppgiftsansvarig på nadine@balancedliving.today. Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.